Legalizacja pobytu cudzoziemca na terenie Polski wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń a także dokumentów. Natomiast wielu cudzoziemców nie orientuje się w przepisach obowiązujących na terenie Polski, stąd też ma trudności z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Na szczęście na rynku działają firmy, które specjalizują się w kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Do ich zadań trzeba więc uzyskiwanie pozwoleń na legalny pobyt oraz pracę dla cudzoziemców.
Legalny pobyt na terenie Polski – co warto mieć świadomość tego na ten temat?
Jednym z najważniejszych dokumentów, które dotyczą cudzoziemców, jest karta pobytu. Jest to dokument, który wydawany jest cudzoziemcom, wyłącznie jeżeli posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, na pobyt stały, jak także zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Przewidziano także wyjątki ze względów humanitarnych, jak także ochrony międzynarodowej. W związku z tym istnieje kilka okoliczności, które zezwalają na wydanie karty pobytu. Należy zaznaczyć, że karta pobytu stanowi dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca, jak także dokument podróżny, który uprawnia do przekraczania granicy bez wizy. Dzięki posiadaniu tego dokumentu cudzoziemiec może poruszać się po państwach należących do strefy Schengen. Trzeba zaznaczyć, że zyskanie zezwolenia na legalny czasowy pobyt na terenie Polski dla cudzoziemca musi być w odpowiedni sposób udokumentowane. Jeżeli już cudzoziemiec podjął pracę na terenie Polski, to wówczas do dokumentacji załączana jest umowa z pracodawcą. Z usługi, jaką oferują firmy zajmujące się obsługą cudzoziemców, bardzo często korzystają też firmy. Trzeba uprzytamnić sobie, że korzystanie z specjalistycznych usług wiąże się z szybkim i sprawnym załatwieniu wszystkich formalności niezbędnych do legalizacji pobytu a także pracy cudzoziemca na terenie Polski. W ten sposób unikniemy wizyt w urzędach a także załatwiania mnóstwa formalności. Warto też podkreślić, że legalny pobyt w polsce jest konieczny, aby zyskać prawo do podjęcia pracy na terenie Polski. Jak się zatem okazuje, formalności, które powinno się dopełnić w związku z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce, jest sporo. Na szczęście działają firmy, które w szybki oraz sprawny sposób załatwiają wszystkie formalności powiązane z legalnym pobytem cudzoziemców.

Zobacz: karta pobytu.